Posted by: krusoontron | กรกฎาคม 16, 2010

การปรับขนาดภาพ

โปรแกรม PowerPoint 2003

ให้นักเรียนศึกษาการปรับขนาดรูปภาพ การย้ายรูปภาพ การใช้เครื่องมือโปร่งใส การใช้เครื่องมือครอบตัด จากบทเรียนนี้
แล้วนำไปฝึกปฎิบัติในโปรแกรม PowerPoint 2003 เมื่อศึกษาและฝึกปฎิบัติในชั่วโมงแล้ว
ส่งข้อมความว่าปฎิบัติแล้วถึงครูทางคอมเม้นนะครับ
การปรับขนาดรูปภาพ
 การปรับขนาดภาพ ใช้เมาส์คลิกจุดปรับขนาดรอบ ๆ ภาพ จุดใด
จุดหนึ่งแล้ว ปรับขนาดภาพที่ต้องการ  ดังนี้
1. ใช้เมาส์คลิกรูปภาพ   
2. เลื่อนเมาส์ไปที่จุดปรับขนาดภาพ 
3. ใช้เมาส์คลิกจุดปรับขนาดภาพ ลากปรับขนาดที่ต้องการ

การย้ายรูปภาพ
 การย้ายรูปภาพ  ใช้เมาส์คลิกที่รูปภาพ แล้วใช้เมาส์ลากไปยังตำแหน่งใหม่ดังนี้
1.  ใช้เมาส์คลิกรูปภาพ   
2.  ใช้เมาส์คลิก ลากรูปภาพไปยังตำแหน่งใหม่

เครื่องมือกำหนดสีโปร่งใส
 เมื่อแทรกรูปภาพซ่อนกัน  บางครั้งอาจจะเจอปัญหา ภาพดูไม่เข้ากัน ให้แก้ไขได้ดังนี้
1.  ใช้เมาส์คลิก รูปภาพ
2.  ใช้เมาส์คลิก กำหนดสีโปร่งใส
3.  เมื่อเลื่อนเมาส์ไปที่ภาพ เมาส์จะเป็น        คลิกพื้นที่รูปภาพ
4.  เมื่อคลิกเสร็จเมาส์ก็จะกลับมาเหมือนเดิม

เครื่องมือครอบตัด
 เมื่อแทรกรูปภาพ อาจจะมีบางส่วนภาพที่ไม่ต้องการ
สามารถแก้ไขได้ โดยการตัดส่วนที่ไม่ต้องการ ดังนี้
1.  ใช้เมาส์คลิก ภาพที่ต้องการตัด
2.  ใช้เมาส์คลิก ครอบตัด 
3.  ขอบของภาพจะเกิดแนวสีดำ เพื่อใช้ตัด 
4.  ใช้เมาส์คลิก เส้นขอบสีดำแล้วเลื่อนเมาส์ลากเพื่อตัดภาพ

Posted by: krusoontron | กรกฎาคม 13, 2010

การตกแต่งภาพ PowerPoint 2003

บทเรียน PowerPoint 2003
การตกแต่งภาพ
 รูปที่ได้จะมีปุ่มปรับขนาด   8  จุด (สีขาว) และปุ่มปรับหมุน 
 1 จุด (สีเขียว) ซึ่งใช้งานได้เหมือนกับรูปภาพทั่วไป  นอกจากนี้บางรูป
ใช้ปรับรูปร่างของบางรูปภาพได้

การหมุนรูปภาพ
           การหมุนภาพทำได้โดยใช้เมาส์ คลิกที่จุดหมุนภาพ แล้วหมุนไปยังทิศทาง
ที่ต้องการ ดังนี้
1.  ใช้เมาส์คลิกรูปภาพ   
2.  เลื่อนเมาส์ไปที่จุดปรับหมุนจะปรากฏเป็นลูกศรวงกลม
3.  ใช้เมาส์คลิกจุดหมุน     ลากหมุนไปทิศใหม่

การปรับขนาดรูปภาพ
 การปรับขนาดภาพ ใช้เมาส์คลิกจุดปรับขนาดรอบ ๆ ภาพ จุดใด
จุดหนึ่งแล้ว ปรับขนาดภาพที่ต้องการ  ดังนี้
1.  ใช้เมาส์คลิกรูปภาพ   
2.  เลื่อนเมาส์ไปที่จุดปรับขนาดภาพ 
3.  ใช้เมาส์คลิกจุดปรับขนาดภาพ ลากปรับขนาดที่ต้องการ

การย้ายรูปภาพ
 การย้ายรูปภาพ  ใช้เมาส์คลิกที่รูปภาพ แล้วใช้เมาส์ลากไปยังตำแหน่งใหม่ดังนี้
1.  ใช้เมาส์คลิกรูปภาพ   
2.  ใช้เมาส์คลิก ลากรูปภาพไปยังตำแหน่งใหม่

Posted by: krusoontron | กรกฎาคม 8, 2010

แบบเรียน PowerPoint 2003

        แบบเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การแทรกภาพและพื้นหลังในPowerPoint 2003
ข้อความที่อยู่ในสไลด์จะมีลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยม เรียกว่า
เท็กซ์บอกซ์(Text Box)  โดยปกติในสไลด์แต่ละแผ่นจะกำหนดเท็กซ์บอซก์มาให้  เช่น สไลด์แบบชื่อเรื่องและข้อความแบบสองคอลัมน์ ซึ่งเมื่อพิมพ์ข้อความแล้วสามารถปรับแต่งเท็กซ์บอกซ์ให้สวยงามได้  แต่ถ้าเป็นหัวข้อความที่ต้องการเรียกร้องความสนใจจากผู้เข้าชม ควรจะใช้โปรแกรมอักษรศิลป์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใส่ตัวอักษรสวย ๆ ลงในเอกสาร ภายใน  WordArt  จะมีรูปแบบตัวอักษรลักษณะต่าง ๆให้เราได้เลือกใช้ นอกจากนี้สไลด์ก็ควรมีการตกแต่งสีพื้นให้สวยงาม ด้วยการเติมสีลงในส่วนที่เป็นพื้นหลังสไลด์ เพื่อช่วยการเน้นภาพ หรือทำให้ข้อความที่ถูกแสดงนั้น มีลักษณะที่ดูเด่นมีสีสันมากยิ่งขึ้น เราสามารถทำได้โดยการใส่พื้นหลังด้วยเอ็ฟเฟกต์พิเศษต่าง ๆ ที่มีให้แต่งมากมายหลายแบบ
การแทรกภาพในโปรแกรม PowerPoint สามารถทำได้  3  วีธี คือ
วิธีที่ 1 
         1. ใช้เมาส์คลิก    ที่แถบเครื่องมือรูปวาด
         2. ใช้เมาส์คลิก โฟลเดอร์ที่เก็บภาพ
         3. ใช้เมาส์คลิก ภาพ
         4. คลิกแทรก

วิธีที่ 2
         1. ใช้เมาส์คลิก แทรก 
         2. ใช้เมาส์คลิก รูปภาพ
         3. ใช้เมาส์คลิก  จากแฟ้ม
         4. ใช้เมาส์คลิก โฟลเดอร์ที่เก็บภาพ
         5. ใช้เมาส์คลิก ภาพ
         6. คลิกแทรก

วิธีที่ 3
         1.  ใช้เมาส์คลิก สร้างภาพนิ่ง 
         2.  ใช้เมาส์คลิก เค้าโครงภาพนิ่ง
         3.  ใช้เมาส์คลิก  แทรกภาพรูปภาพ
         4. ใช้เมาส์คลิก โฟลเดอร์ที่เก็บภาพ
         5. ใช้เมาส์คลิก ภาพ
         6. คลิกแทรก

Posted by: krusoontron | กรกฎาคม 7, 2010

แบบทดสอบ

แบบทดสอบสำหรับนักเรียน
ให้นักเรียนเลือกตอบข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว โดยพิมพ์ข้อที่ถูกต้องและส่งมาทางคอมเม้น https://pats888.wordpress.com
แบบทดสอบ
1. เครื่องคำนวณในช่วง 2000-3000 ปีที่แล้ว กำเนิดในประเทศใด
ก. อังกฤษ ข. จีน ค. ฝรั่งเศส ง. สหรัฐอเมริกา
2. บิดาแห่งคอมพิวเตอร์คือใด
ก. โจเซฟ แมรี่ แจคคาร์ด ข. ดร.เซอร์แบน ฮอลเลอริซ
ค. ชาร์ล แบบเบล ง. กอตฟริต วิลเฮลม ลิปนิช
3. เครื่องดิจิตอลคอมพิวเตอร์แบบอิเล็คทรอนิกส์เครื่องแรกใช้อะไรแทนเครื่องจักรกลไฟฟ้า
ก. หลอดสูญญากาศ ข. หลอดไฟฟ้า ค.คน ง. ไอน้ำ
4. วงจรเบ็ดเสร็จหรือ ICT มีความเร็วในการทำงานหน่วยเป็นอะไร
ก. secound ข. Milisecound ค. Microsecound ง. Minisecound
5. เครื่อง Mark 1 ทำงานแบบใด
ก. เครื่องจักรกลไฟฟ้า ข. เครื่องจักรกลไอน้ำ
ค. เครื่องจักรกลยนต์ ง. เครื่องจักรกลดิจิตอล

Posted by: krusoontron | กรกฎาคม 6, 2010

แบบทดสอบ

แบบทดสอบจะลงให้พรุ่งนี้นะครับ
ศึกษาประวัติให้เจ้าใจนะครับ เดียวทำแบบทดสอบไม่ได้

Posted by: krusoontron | กรกฎาคม 6, 2010

ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์

Older Posts »

หมวดหมู่